لوگوی نوند

دریافت پیامک در شماره‌های اشتراکی

نوند برای ارسال پیامک‌های خدماتی، چندین شماره‌ی خدماتی در اختیار شما قرار می‌دهد. وقتی شما ازین شماره‌ها به مخاطبان‌تان پیامک می‌فرستید، پیامک حتی در صورت مسدود کردن پیامک‌های تبلیغاتی، به مخاطب می‌رسد. اگر مخاطب شما در پاسخ به پیامک شما، پاسخی بفرستد چه اتفاقی می‌افتد؟

با توجه به اینکه شماره‌ی پیامک، شماره‌ی اشتراکی است، لذا همه‌ی پیامک‌های دریافتی به این شماره مرتبط با گیرندگان شما نیست. اما نوند با توسعه‌ی الگوریتم تشخیص پیامک‌های دریافتی، هم‌اکنون می‌تواند از میان پیامک‌های دریافتی به شماره‌ی اشتراکی، پیامک مرتبط با پیامک ارسالی شما را تشخیص داده و به شما نشان دهد. در عین حال نوند ازین موضوع اطمینان حاصل می‌کند که پیامک شما را در اختیار فرد دیگری قرار ندهد و اگر در تشخیص مخاطب پیامک دریافتی دچار شک باشد، پیامک را به عنوان پیامک با مخاطب نامعلوم دسته‌بندی خواهد کرد.

با دوستان و همکاران خود در میان بگذارید: